Polityka prywatności strony www.chemiczneczyszczenie.pl

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem chemiczneczyszczenie.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Chemiczne Czyszczenie PL s.c. Daniel Januszkiewicz i Joanna Januszkiewicz 05-080 IZABELIN ul. Sobieskiego 22
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@chemiczneczyszczenie.pl
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: biuro@chemiczneczyszczenie.pl . Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem Państwa danych przez Chemiczne Czyszczenie PL s.c. Daniel Januszkiewicz i Joanna Januszkiewicz, w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

 5. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
  • Obsługa zapytań przez formularz
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 5. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 6. W celu minimalizacji ryzyka nieuprawnionego dostępu od danych, Operator stosuje hasła złożone, zawierające małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne, nie krótsze niż 8 znaków.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w celu:
 2. nawiązania lub/i realizacji umowy o świadczenie usług przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO- przetwarzanie danych osoby mającej się stać lub będącej stroną umowy z administratorem);

 3. przesyłania informacji o treści handlowej na podany adres e-mail za zgodą osoby, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO- jednoznaczna zgoda osoby, której dane dotyczą);

 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami rachunkowymi lub podatkowymi- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

 5. przekazywania informacji w odpowiedzi na zadawane pytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes administratora do pozostawania w kontakcie z klientami i osobami zainteresowanymi jego usługami);

 6. realizacji uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes administratora do ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń).

 7. dane osobowe pracowników, współpracowników, przedstawicieli i innych osób kontaktowych ze strony klientów i kontrahentów są przetwarzane w związku z nawiązywaniem lub/ i realizacją umowy łączącej Administratora z klientem lub kontrahentem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO- prawnie uzasadniony interes administratora do realizacji umowy).

 8. W naszej bazie danych przetwarzamy również informacje na temat przedsiębiorstw, w zakresie adres strony www i kontaktowy numer telefonu, pobierane ze źródeł ogólnodostępnych. Zestaw danych, które przetwarzamy na temat podmiotów nie będących naszymi klientami nie pozwala nam jednoznacznie zidentyfikować osoby fizycznej, której dane dotyczą.

4. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

5. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

6. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

7. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

8. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 4. Regularnie mierzymy i oceniamy skuteczność stosowanych środków ochrony danych w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

 5. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora

 6. Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym odbiorcom, którym Administrator powierza czynności przetwarzania tych danych, takim jak: dostawcy usług administracyjnych (np. usługi księgowe, pomoc prawna); dostawcy usług technicznych (celem utrzymywania lub rozwoju systemów informatycznych); dostawcy usług marketingowych; firmy windykacyjne.

 7. Za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą możemy przekazać jej dane kontaktowe ( służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu) do jednego z naszych partnerów handlowych, w celu umożliwienia złożenia oferty na usługi komplementarne z usługami Administratora.

 8. Przekazanie, jak i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z instrukcjami Administratora, zasadami ochrony prywatności oraz wszelkimi innymi stosownymi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa.

 9. Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązującego prawa, w tym właściwym organom państwowym, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 9. Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

  1. sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

  W związku ze sposobem wykorzystywania danych, ich część może być przekazywana za pośrednictwem używanych przez nas narzędzi do partnerów zewnętrznych. Mogą oni połączyć je z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi przez narzędzia, z których on sam korzysta.

  Poniżej znajduje się lista partnerów, z którymi współpracujemy:

  1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  2. Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  3. Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  4. Hotjar (administrator cookies: Hotjar Limited z siedzibą na Malcie),

  Użytkownik może zmienić ustawienia oprogramowania wykorzystywanego w celu przeglądania niniejszej strony internetowej www.chemiczneczyszczenie.pl wraz z jej podstronami lub subdomenami. Ma możliwość określenia warunków przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i podstrony, a w szczególności może całkowicie wyłączyć ich obsługę.

  Aby zmienić ustawienia dotyczące obsługi plików cookies, należy skonfigurować wykorzystywane do przeglądania strony www.chemiczneczyszczenie.pl i jej podstron oprogramowanie. Informacje o sposobie wprowadzenia zmian można uzyskać poprzez pomoc techniczną oprogramowania lub bezpośrednio od jego dostawcy.

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

10. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Data opublikowania niniejszej aktualizacji: sierpień 2022.